Sukhdeo Mahipat Morey - Patil Pratisthan, Nasik.

Our Teachers

Sr.No. Name Educational Qualification
1 Smt. Suman Mate M.Sc. Nursing
2 Smt. S.D. Khare P.B. B.Sc. Nursing & D.N.E.A.
3 Smt. V.B. Jadhav Dip. P.H.N.
4 Smt. S. L. Sonawane Dip. P.H.N.
5 Mr. Abhishek Gosavi M.Sc. Nursing
6 Mr. Sagar Asmar M.Sc. Nursing
7 Ms. Shamal Bagul B.Sc. Nursing
8 Ms. Nutan Khairnar B.Sc. Nursing
9 Mr. Jose Cherian Basic B. Sc. Nursing
10 Mr. Libin Joseph Basic B. Sc. Nursing
11 Mr. Kunal Deore B.Sc. Nursing
12 Mr. Sumit Khare M.Sc. Microbiology & Basic B.Sc. Nursing
13 Mrs. Preeti Khare P.B.Sc. Nursing
14 Ms. Sheena John B.Sc. Nursing